โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
67 หมู่ที่ 13 ถนนสะเดาะพง-แคมป์สน บ้านอุทโยภาศ  ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ
มีความรักภูมิใจในท้องถิ่นบนพื้นฐานวิถีชุมชน
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
สามัคคี คือ พลัง นำสันติ