โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
67 หมู่ที่ 13 ถนนสะเดาะพง-แคมป์สน บ้านอุทโยภาศ  ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
ประวัติโรงเรียน
ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน
      ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) เดิมชื่อ โรงเรียนเจริญทองนิ่มวิทยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาบริเวณพื้นที่ตั้งดังกล่าวได้แยกการปกครองออกมาเป็นการปกครองแบบกิ่งอำเภอ ได้ชื่อว่า กิ่งอำเภอเขาค้อ  และต่อมาเมื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์แล้ว  จึงเลื่อนฐานนะเป็นการปกครองแบบอำเภอ ได้ชื่อว่า อำเภอเขาค้อ ตามที่กรมการปกครองกำหนด โรงเรียนจึงตั้งอยู่ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบันนี้
      โรงเรียนเจริญทองนิ่มวิทยา (อนุบาลเขาค้อ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๒๒ตุลาคม ๒๕๒๑ ตามโครงการพัฒนา      ลุ่มน้ำเข็ก โดยกองทัพภาคที่ ๓  ส่วนหน้าและได้นำชื่อ พันโทเจริญ ทองนิ่ม  ทหารหาญที่พลีชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ในยุทธภูมิเขาค้อแห่งนี้มาตั้งชื่อของโรงเรียน
      พันโท เจริญ ทองนิ่ม วีรบุรุษแห่งกองทัพไทยเป็นผู้บังคับกองพันขนส่งทางอากาศที่ ๑ ประจำอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์(ผก.ค.) บริเวณตำบลเขาค้อ – ทุ่งสมอ เพื่อเคลื่อนที่เข้ากวาดล้าง และตรวจภูมิประเทศในการตั้งฐานปืนใหญ่ในเวลา ๑๙.๐๐น. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙  หลังจากเสร็จภารกิจ ในการนำกำลังกลับฐานทัพ  ขณะที่กำลังตรวจเส้นทางพร้อมกับพลนำทางนั้น พลนำทางได้เหยียบกับระเบิดเสียชีวิตทันที ส่วนพันโท เจริญ ทองนิ่ม ได้ถูกสะเก็ดระเบิดมีอาการสาหัส ทหารได้นำร่างที่ได้รับบาดเจ็บของท่านกลับที่พัก และเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะนั้นมีอายุ ๓๙ ปี และยังไม่มีครอบครัว ใกล้กับบริเวณที่ท่านพันโท เจริญ ทองนิ่ม ถูกกับระเบิดเสียชีวิตนั้น ต่อมาทางกองทัพภาคที่ ๓ ได้สร้างโรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณความดีและความกล้าหาญของท่าน จึงได้นำเอาชื่อของท่านตั้งเป็นชื่อของโรงเรียนให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง
      โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กเป็นยุทธวิธีเอาการเมืองนำการทหาร โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีที่ดินทำกินในบริเวณเขาค้อ       ซึ่งขณะนั้นเป็นแหล่งขุมกำลังสำคัญของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์(ผก.ค.) ในศูนย์กลางภาคเหนือหลังจากที่กำลังของฝ่ายทหารกวาดล้าง  และยึดพื้นที่บริเวณเขาค้อได้เป็นผลสำเร็จ ทางราชการจึงให้ราษฎรอาสาสมัครที่มีฐานะยากจนและทหารผ่านศึกที่ไม่มีที่ทำกินได้เข้ามาพักอาศัยโดยจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ ๒๐ ไร่ สำหรับประกอบอาชีพและอีก ๒ งาน สำหรับปลูกเป็นที่พักอาศัยได้ จัดให้เป็นชุดปกครองและพัฒนา (ชปพ.) โดยขณะนั้นจัดขึ้นทั้ง ๓ ชปพ. ละ ๓ หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ ๔๐ – ๘๐ ครอบครัว
      เมื่อมีประชากรมาอาศัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการให้การศึกษาสำหรับเยาวชนในหมู่บ้าน  จึงได้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับให้บริการการศึกษาขึ้นที่บริเวณภูเขาค้อ โดยมีนักเรียนทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาหลายเผ่า เข้ามาศึกษาเล่าเรียน การก่อสร้างโรงเรียนเจริญทองนิ่มวิทยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) ตามแนวนโยบายของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กในปีงบประมาณ ๒๕๒๑ โดยการปรับเนินดินและปลูกสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ พร้อมทั้งเปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๑อื่น ๆ